Industrieweg 11, 4051 BW, Ochten
0344-641356

Privacy Statement

 
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van H. de Greef en Zn B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
 
Ondernemer:              A.H. de Greef
Onderneming:            H. de Greef en Zn B.V.
Bezoekadres:              Industrieweg 11
                                      4051 BW Ochten
                                      Nederland
E-mail:                          info@degreef-ochten.nl
Telefoonnummer:      +31 (0) 34 464 1356
KvK-nummer:             11025594
 
H. de Greef en Zn B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. H. de Greef en Zn B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. H. de Greef en Zn B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens H. de Greef en Zn B.V., waaronder https://www.degreef-ochten.nl.
 
H. de Greef en Zn B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 
De door H. de Greef en Zn B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door H. de Greef en Zn B.V.. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor H. de Greef en Zn B.V. om de overeenkomst uit te voeren.
 
H. de Greef en Zn B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt H. de Greef en Zn B.V. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
 
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Door H. de Greef en Zn B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of
  e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, sofinummer en e-mailadres;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt H. de Greef en Zn B.V. altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@degreef-ochten.nl.
 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 
- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u
  expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke
  regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke
  verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.
 
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan H. de Greef en Zn B.V. gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor H. de Greef en Zn B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.
 
Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.
 
Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@degreef-ochten.nl.
 
Het staat H. de Greef en Zn B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van H. de Greef en Zn B.V. ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van H. de Greef en Zn B.V.. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van H. de Greef en Zn B.V.. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van H. de Greef en Zn B.V..
© De Greef Ochten. degreefochten.nl Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.